Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2017

5007 52d2 390
by Regards Coupables
5949 1e00 390
Mówiła "nigdy nie pokazuj całej dupy, tylko zawsze kawałek". Chodziło jej o to, że we wszystkim trzeba zachować dystans - w zawodzie, w małżeństwie, w miłości. A my często kochamy do końca. Babcia twierdziła, że to błąd. Wiedziała co mówi miała dwóch mężów.
— S. Celińska
2412 27e5 390

bruwho:

@oxford_uk

3020 1be6 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasalami salami

October 12 2017

3008 8e76 390
4643 f288 390
Reposted fromdreamadream dreamadream viamaybeyou maybeyou

September 29 2017

Reposted fromshakeme shakeme viaolalaa olalaa

September 06 2017

8221 ba42 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaolalaa olalaa
6181 83be 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamaybeyou maybeyou
5427 a36e 390
0824 c2f0 390
Reposted frommindtrap mindtrap viatatuaze tatuaze
5947 cf09 390
Watching the waterfall, Kjerag, Norway
Reposted fromsavatage savatage viamaybeyou maybeyou
1418 3839 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viamaybeyou maybeyou
1169 01cf 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamaybeyou maybeyou

August 13 2017

4524 8d57 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viatatuaze tatuaze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl